Derde Graad – Moderne talen-Wetenschappen

 

De studierichting Moderne talen-Wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie, chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). In het lessenpakket kan je zien dat er voor elk vak 2 lesuren per week voorzien zijn.

Biologie beoogt de waarneming en studie van de levende wezens, de mens inbegrepen. Zij bestudeert hun bouw, levensfuncties en relaties met de omgeving.

Chemie bestudeert de structuur en de eigenschappen van de stoffen en de veranderingen die deze stoffen kunnen ondergaan door interactie met materie en/of energie.

Fysica leert de stoffelijke en energetische realiteit verklaren aan de hand van universele wetmatigheden waaraan alle stofdeeltjes onderworpen zijn.

Er wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk kennis te verzamelen door waarnemingen te doen bij wetenschappelijke experimenten. Dit kan via een demonstratieproef die door de leerkracht wordt uitgevoerd of door zelf een onderzoek uit te voeren in het vaklokaal. Dit onderzoek gebeurt met eenvoudig materiaal en/of met moderne meetapparatuur.

Je leert er met andere woorden het wetenschappelijk denkproces aan.
Dit betekent:
• vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum
• nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag
• in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen in verband met wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie
• een verband zoeken tussen behandelde leerstof en de actualiteit.

Het spreekt voor zich dat het gebruik van computer een belangrijk onderdeel in dit proces is.

In de derde graad gebeurt er een verdieping van de leerstof en groeit de zelfstandigheid van de leerling in het uitvoeren van zijn onderzoeksopdrachten. Tijdens de wetenschapsweek in de derde graad wordt er tijd vrijgemaakt om aan een grotere onderzoeksopdracht te werken en kunnen de leerlingen experimenten uitvoeren in een laboratorium van een universiteit.

Naast de wetenschapsvakken neemt de studie van de moderne talen ook een belangrijke plaats in. De aandacht gaat onder andere naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven). Het vak wiskunde krijg je vier uren per week en kan je nog uitbreiden met twee extra uren per week om zo je kansen in het hoger en universitair onderwijs te vergroten.

De studierichting wetenschappen is gericht op verder studeren in het hoger onderwijs of aan de universiteit. Voor leerlingen uit deze studierichting ligt een waaier van mogelijkheden open afhankelijk van de individuele interesse en de capaciteiten van de leerling.

Bij de keuze van de richting wetenschappen vinden we het belangrijk dat je dus :
• een uitgesproken interesse hebt voor natuurverschijnselen en de brede werkelijkheid in de biologie, fysica en chemie;
• houdt van onderzoek en experimenten;
• een hoog abstractievermogen hebt en aanleg voor het oplossen van wiskundige problemen;
• moderne talen ziet als een middel om wetenschappelijke literatuur beter onder de knie te krijgen

 lessentabelMTW3