Visie

 

Missie Provinciale Secundaire School Voeren

In de Provinciale Secundaire School Voeren bereiden we onze leerlingen voor op hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. We hebben aandacht voor het individu en dit in een landelijke, kindvriendelijke en kleinschalige omgeving. Hierbij maken we gebruik van een moderne infrastructuur. We begeleiden ook de leerlingen in hun opvoeding. Als pluralistische school hebben wij respect voor het individu.

Onze visie steunt op 5 pijlers

Kwaliteitsonderwijs

We bereiden de leerlingen voor op hogere studies en/of op de arbeidsmarkt (TSO).

 • We leggen de klemtoon op kennis, vaardigheden en attitudes
 • We zorgen ook voor een gezond lichaam via allerlei sportactiviteiten.

Dit wordt mogelijk gemaakt door:

 • ons gedreven team dat voortdurend inspeelt op de vragen en verwachtingen van onze maatschappij;
 • onze vakoverschrijdende projecten (projectweken, stages, uitwisselingen);
 • onze kleinschaligheid (kleine klassen);
 • onze geweldige accommodatie (1 computer per 4 leerlingen, labo, turnzaal, zwembad, sportvelden, bibliotheek op de campus).

Leerlinggerichtheid

Wij bieden iedere leerling van goede wil optimale kansen aan mede dankzij onze actieve leerlingenbegeleiding.
Deze situeert zich op drie vlakken: studiebegeleiding, keuzebegeleiding en sociaal-emotionele begeleiding.

Studiebegeleiding

In de eerste graad reiken we in de lessen methoden en technieken aan die het studieproces optimaliseren. Individuele studieproblemen en opgelopen achterstand kunnen in alle graden worden geremedieerd via inhaallessen en persoonlijke begeleiding, indien nodig in samenwerking met externe partners (CLB, GON, CST…). Om iedereen optimale slaagkansen te bieden genieten leerlingen met leerstoornissen in onze school van bepaalde voorrechten.

Keuzebegeleiding

In het eerste, tweede en vierde jaar begeleiden we de leerlingen naar een positieve keuze van een studierichting. Vertrekpunt voor dit keuzeproces is het respect voor het talent en de interesse van de individuele leerling. We verstrekken informatie over de mogelijke studierichtingen en geven eerlijk en doordacht ons advies over verdere studiemogelijkheden.

Gedurende de derde graad bieden we de leerlingen informatie aan met het oog op een verantwoorde studiekeuze in het Hoger Onderwijs.

Dit gebeurt steeds in samenwerking met het CLB.

Sociaal-emotionele begeleiding

Bij ons is ieder personeelslid leerlingbegeleider. Daarnaast kunnen de leerlingen die dit wensen ook steeds terecht bij onze vertrouwensleraren, de coördinatoren van de cel leerlingenbegeleiding en zelfs bij de directeur. Zo ziet het hele team erop toe dat ieder probleem zo snel mogelijk wordt aangepakt.

Waarden en normen

Waar mensen samenleven zijn er afspraken nodig. Regels geven namelijk ruimte door de veiligheid die ze aanbieden. Wij vinden het belangrijk dat jongeren hiermee leren leven. Daarom besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:

 • respect voor elkaar en de infrastructuur
 • orde, beleefdheid en discipline (o.a. in “Leren leren”)
 • een goede communicatie
 • structuur
 • voldoende aandacht voor problemen in een klasgroep en de aanpak van die problemen
 • eerlijkheid (eenvormige houding afspreken i.v.m. spieken)

Open communicatie

Om te komen tot een constructieve samenwerking is communicatie essentieel. Via allerlei overlegmomenten houden wij alle participanten voortdurend op de hoogte. Meer nog, we betrekken hen zo actief mogelijk bij onze kwaliteitszorg, bij ons beleid.

interne communicatie, via:

 • de leerlingenraad;
 • de personeelsvergaderingen, de pedagogische raad, de vak- en werkgroepen, de klassenraden;
 • onze prikborden (in gangen en lokalen);
 • ons elektronisch leerplatform en onze website.

externe communicatie, via:

 • de ouderraad en de schoolraad;
 • de rapporten en de agenda van de leerling;
 • onze nieuwsbrieven, ons schoolkrantje en onze website;
 • de verschillende contact- en  infoavonden.

Geborgenheid

In onze school, gelegen in een groene omgeving, zijn de leerlingen geen nummers, maar individuen. De leraar kent de leerlingen en hun context. Dit kan dankzij

 • de persoonlijke benadering;
 • de familiale sfeer;
 • de inspraak van de leerlingen;
 • onze kleinschaligheid;
 • de ligging van de school;
 • het veilige klimaat..